• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • red color
ZASADY REKRUTACJI PDF Drukuj Email

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli

na rok szkolny 2015/2016 – przypomnienie zasad

 

od 2 do 31 marca 2015 roku - pobranie i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego na rok szkolny 2015/2016.

Zgodnie art. 20za ust. 1 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego przedszkola publicznego, zobowiązany jest wpisać we wniosku nazwy i adresy przedszkoli w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (wniosek jest rozpatrywany we wszystkich przedszkolach, do których został złożony)

Z godnie z art. 20 c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) nabór dzieci do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gniezna.

Dzieci urodzone w roku 2010 (5-latki) są w roku szkolnym 2015/2016 objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

Dzieci urodzone w roku 2011 (4-latki) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania przedszkolnego oraz mającego prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego również muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Dla tych dzieci musi się znaleźć miejsce w przedszkolu.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu na pierwszy etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty (tzw. kryteria ustawowe). Są to:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale nr IV/25/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 stycznia 2015 w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezna i ich wartości punktowej na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów             (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015, poz. 983) (tzw. kryteria lokalne). Są to:

 l.p

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

 1.

Kandydat obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym albo rodzica pracującego samotnie wychowującego lub uczącego się w trybie dziennym

5

 2.

Kandydat posiadający rodzeństwo w danym przedszkolu

1

 3.

Kandydat uczęszczający wcześniej do innego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

1

 4.

Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin

1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

8

Spełnianie kryteriów ustawowych należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 3. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Spełnianie kryteriów lokalnych należy potwierdzić dołączając do wniosku stosowne oświadczenia.

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, który wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. – ustawa nie określa liczby członków komisji ani statutu osób powołanych w jej skład. Jedno jest pewne, że członkiem Komisji nie może być Dyrektor, ponieważ z mocy ustawy jest organem odwoławczym od rozstrzygnięć Komisji (art. 20zc ust. 8)

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu do danego publicznego przedszkola.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola wywieszamy w przedszkolach w dniu 13.04.2015 godz. 800

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do publicznego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty (zadeklarował, że podpisze umowę w danym przedszkolu).

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do publicznego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną wywieszamy w przedszkolach w dniu 30.04.2015 godz. 800

Powyższe listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Dzień podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Terminy postępowania uzupełniającego w przypadku dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami

 1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 11-22.05.2015
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.06.2015 godz. 800
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 10.06.2015 godz. 800

Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem sądu.    

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.08.2013 r. w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 956 ze zmianami) dyrektor publicznego przedszkola przekazuje prezydentowi miasta do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja informację zawierającą listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do przedszkola. I zgodnie z art. 14d ust. 11 ustawy o systemie oświaty informacje musi zawierać:

 1. Imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. Imię i nazwiska rodziców,
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24.04.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014, poz. 642) w latach szkolnych 2015/2016 dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego zgodnie z art. 16 ust. 3 kontynuuje przygotowanie przedszkolne.