• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • red color
SYSTEM WARTOŚCI PREFEROWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 6 PDF Drukuj Email

1. Budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej – szanowanie tradycji.

2. Wrażliwość na potrzeby innych, szacunek dla osób starszych .

3. Rodzina – umacnianie więzi rodzinnych, wspieranie działań wychowawczych.

4. Dbałość o zdrowie (fizyczne, psychiczne, społeczne i emocjonalne) oraz zachowania przyjazne przyrodzie – doskonalenie sposobu realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.

5. Uczenie odróżniania dobra od zła.

6. Przestrzeganie zasad sprawiedliwości i uczciwości.

7. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, tworzenie warunków do budowania postaw twórczych odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

 Przedszkolak ma prawo

 • Posiadać i wyrażać swoje zdanie, swoje uczucia,
 • Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,
 • Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,
 • Zdobywać wiedzę i bawić się,
 • Do swojej prywatności, samotności i niezależności,
 • Do snu i wypoczynku,
 • Do nienaruszalności cielesnej,
 • Do zaspokojenia swoich potrzeb,
 • Do indywidualnego tempa rozwoju,
 • Do pomocy ze strony nauczyciela gdy tylko tego potrzebuje.

Przedszkolak ma obowiązek

Stosować formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych,

Być uprzejmym,

Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów,

Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie,

Respektować polecenia nauczyciela,

Dbać o książki i zabawki,

Sprzątać zabawki po zakończonej zabawie,

Nieść pomoc rówieśnikom a szczególnie młodszym kolegom,

Wywiązywać się z powierzonych zadań,

Szanować własność innych,

Jasno okazywać co myśli i czuje,

Szanować godność i wolność drugiej osoby.

Opracowując ,,Kodeks postępowania”, musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody, pochwały oraz kary.

Podstawowe formy nagradzania

 • Pochwała indywidualna,
 • Pochwała wobec grupy,
 • Pochwała wobec społeczności przedszkolnej
 • Pochwała przed rodzicami,
 • Udostępnienie atrakcyjnej zabawki,
 • Drobne nagrody rzeczowe w formie dyplomów,emblematów, znaczków itp.


Podstawowe formy karania

 • Upomnienie słowne indywidualne,
 • Upomnienie wobec grupy,
 • Poinformowanie rodziców o przewinieniu,
 • Odsunięcie od zabawy (na chwilę),
 • Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.

Przedszkolakowi nie wolno

 • Bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym,
 • Przezywać innych,
 • Wyśmiewać się z innych,
 • Przeszkadzać innym w zabawie i pracy,
 • Niszczyć pracę innych,
 • Krzyczeć i hałasować,
 • Biegać w sali zajęć,
 • Niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu.
   
  W PRZEDSZKOLU NR 6 DZIECKO
 • Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju i aktywności twórczej ,
 • Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki uczestnictwu w ciekawych zajęciach, obcowaniu ze sztuką, uczestnictwu w różnorodnych imprezach środowiskowych,
 • Czuje się bezpiecznie w życzliwej, dobrej, bezstresowej atmosferze,
 • Poznaje swoje prawa i obowiązki,
 •  Osiąga gotowość szkolną.

PRZEDSZKOLNY SYSTEM WARTOŚCI DLA DZIECI

 • Dbałość o higienę ciała i estetyczny wygląd,
 • Dbałość o porządek w sali,
 • Odpowiedzialność w pełnieniu dyżurów,
 • Kulturalne zwracanie się do kolegów, koleżanek oraz osób dorosłych,
 • Podporządkowanie się regułom i zasadom panującym w grupie (wg kodeksu, umów grupowych),
 • Zgodna zabawa z dziećmi,
 • Odpowiedzialność w pełnieniu powierzonych zadań,
 • Okazywanie troskliwości wobec osób chorych i słabszych,
 • Okazywanie szacunku osobom starszym,
 • Szanowanie pracy własnej oraz kolegów i koleżanek,
 • Kulturalne zachowanie podczas zabaw, posiłków, w miejscach publicznych,
 • Nie stosowanie przemocy wobec innych,
 • Tolerancja wobec odmienności innych,
 • Znajomość praw i obowiązków przedszkolaka.